Törvényszintű munkaügyi védelem a lombikosoknak


Jó hír a gyermekáldásért küzdőknek: már hatályos az a törvény, amely felmondási védelmet és munkaidő-kedvezményt biztosít a meddőségi kezelésben résztvevőknek.

Az Országgyűlés a 2005. június 13-i ülésnapján fogadta el a Munka Törvénykönyvét módosító 2005. évi LVII. Törvényt, mely
-felmondási védelmet biztosít az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés időtartamára (90.§(1)d) és
-mentesíti az abban résztvevőket a teljes kezelés időtartamára a munkavégzési kötelezettség alól (107.§)
A törvény magyarázata szerint indokolt, hogy az ilyen kezelésekben résztvevőknek az ezzel összefüggő kezelés időtartama alatt a munkavállalónak felmondani nem lehet. A törvény indoklása arra is magyarázatot ad , hogyan vehető igénybe az írásban igazolt kezelés időtartamára a munkaidő-kedvezmény: a munkáltató köteles a programban résztvevőket a vizsgálatok időtartamára - fizetetlen! - munkaidő-kedvezményben részesíteni.
Sajnos a törvény csak a jogi kereteket adja meg a munkajogi kedvezményekhez: a munkavállaló saját helyzetétől függő egyéni döntésétől függ, hogy
-beavatja-e munkáltatóját az orvosi kezelés szükségességébe, és igénybe veszi a törvény adta lehetőségeket, vagy
-a programban résztvevők által eddig is alkalmazott távolléti módok (betegállomány vagy szabadság) egyikével, de a munkahelyi közösség informálásának kizárásával jár a kezelésekre.
A törvény 2005. július 3-án lépett hatályba. A törvény és indoklásának a pontos szövege a következő:

2005. évi LVII. Törvény
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény módosításáról
1.§ A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi törvény (a továbbiakban Mt.) 90. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
(90. § (1) A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakba meghatározott időtartam alatt:)
d) a külön törvény szerinti, a terhesség , a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság (136. § (1) bekezdés)".
2.§ Az Mt 107.§ -a a következő új j) ponttal egészül ki, egyúttal a jelenlegi h) pont végén lévő írásjel pontosvesszőre változik.
107.§ Mentes (d a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól j
"i) a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés teljes időtartamára".

3.§ E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
2005. évi LVII törvény indokolása
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény módosításáról
A törvény elvi célja társadalmi szempontból a gyermekszületések számának emelése, egyéni szempontból azoknak a gyermeket vállaló személyeknek a támogatása, akik a fejlett orvostudomány segítségét veszik igénybe a gyermekvállalás elősegítése érdekében. Indokolt, hogy ne csupán a terhesség bekövetkeztétől, hanem az annak érdekében végrehajtott kezelések megkezdésétől illesse meg munkajogi védelem, illetve munkaidő-kedvezmény az érintett munkavállalókat.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban Eütv.) 166.§-a tartalmazza az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások szakmai szabályait. A törvény e fogalom felhasználásával egészíti ki az Mt. felmondási védelemre vonatkozó szabályait, kimondva, hogy az ezzel összefüggő kezelés időtartama alatt a munkavállalónak felmondani nem lehet. Természetesen abban az esetben, amikor e kezelés orvosilag megállapított keresőképtelenséget eredményez (pl. kórházi bentfekvéssel jár) az erre vonatkozó védelmi szabályok érvényesülnek.
Indokolt az is, hogy a reprodukciós eljárásban való részvétellel összefüggő orvosi vizsgálat is az Mt. 107.§-a alapján a munkavégzési kötelezettség alól - fizetetlen, ám a munkáltató által kötelezően biztosítandó - mentesülés esetkörébe tartozzon. A felek együttműködési kötelezettségéből levezethetően a munkaidő-kedvezményben való részesülés feltétele a lombikbébi programban való részvétellel összefüggő orvosi vizsgálat igazolása a munkavállaló részéről. Azonban, tekintettel az ezzel összefüggő információ érzékeny voltára - a munkavállaló mérlegelési körébe tartozik, hogy a lombikbébi programban való részvételét a munkáltató tudomására hozza-e és igénybe veszi-e a munkaidő-kedvezményt, vagy a távollétet más módon, pl. szabadság kivételével oldja meg.

Forrás: www.csaladinet.hu