Törvényi szabályozás

49/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § A meddőség megállapítására és kezelésére irányuló e rendelet szerinti egészségügyi szolgáltatás - figyelemmel a művi beavatkozással történő megtermékenyítésről szóló 12/1981. (IX. 29.) EüM rendeletre - csak orvosi indikáció alapján, az Egészségbiztosítási Alapból e feladatra finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál vehető igénybe térítésmentesen.

2. § (1) A meddőség kezelése körébe tartozik
a) az orvosi vizsgálatok közül:

aa) a meddőség tényének és okának megállapításához szükséges orvosi vizsgálat,
ab) az ivarsejtek adományozását megelőző, a donor egészségi állapotának és genetikai alkalmasságának megállapítását célzó orvosi vizsgálatok,
ac) a tárolt ivarsejtek tárolás és felhasználás előtti orvosi vizsgálata,
ad) az embrióadományozást megelőző - a recipiensre és az embrióra vonatkozó - vizsgálatok,

b) az ivarszervek reprodukciós funkcióját javító kezelések,

c) az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások közül - de legfeljebb az első eredményes szülésig -

ca) a testen kívüli megtermékenyítés és embrió beültetés,
cb) ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítés és embrió beültetés,
cc) embrió adományozással végzett embrió beültetés, valamint
cd) a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb módszer körében legfeljebb öt teljes, az embrió beültetésével végződő beavatkozás - ideértve a felsorolt eljárások során keletkezett, fagyasztva tárolt embriók beültetését is, ha azok a korábbi eljárások során kerültek fagyasztásra -, illetve
ce) a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel végzett mesterséges ondóbevitelből legfeljebb hat,
cf) adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitelből legfeljebb hat beavatkozás.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a meddőség kezelése körébe tartozik
a) az egészségi okból, szakorvosi javaslat alapján ivarsejteket fagyasztva tárolás céljából a letétet elfogadó szolgáltatónál ivarsejt letétbe helyezése az (1) bekezdés c) pontjában foglalt beavatkozásokhoz szükséges mennyiségben,
b) az embrió Magyarországon végzett, későbbi meddőségkezelés céljára - a szolgáltató által meghatározott, indokolt számban, legfeljebb azonban 5 év időtartamra - embrióletétbe helyezése.
 

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés ca)-cd) pontja szerinti egyes beavatkozások térítésmentesen évente több alkalommal, de legalább az egyes beavatkozások közötti három hónapos időközökkel vehetők igénybe. (2) A 2.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti egyes beavatkozások - a beavatkozás megszakítása esetén - térítésmentesen akkor vehetők igénybe, ha a megkezdett beavatkozás megszakításának orvosi indoka volt, vagy a megkezdett beavatkozás megszakítására az egészségügyi szolgáltatóra visszavezethető indok miatt került sor.

4. § Az, aki nem orvosi indikáció alapján vette igénybe a művi meddővétételre irányuló szolgáltatást, a 2.§ (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokat csak a teljes térítési díj megfizetése mellett veheti igénybe.

5. § (1) E rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba. (2) Az e rendelet hatályba lépéséig elvégzett, az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozásokat a 2. § (1) bekezdése c) pontjában foglalt teljes beavatkozások számának szempontjából

a) a b) pontban foglaltak kivételével figyelmen kívül kell hagyni, kivéve ha a beavatkozás legalább egy eredményes szüléssel végződött,
b) figyelembe kell venni, amennyiben e rendelet hatálybalépését megelőző 3 hónapon belül is történt beavatkozás.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakról a biztosított a szolgáltatás igénybevételét megelőzően írásban nyilatkozik.

 

Tovább a következő oldalra...