Az egészségügyi miniszter 50/2001. (XII. 28.) EüM rendelete

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997.(XII. 17.) NM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.§-a (3) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben az alábbiakat rendelem el:

1.§

(1) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése c) pontjában a "-de legfeljebb az első eredményes szülésig--" szövegrész hatályát veszti.

(2) Az R. 5.§ (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

2.§

(1) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatályba lépéséig elvégzett, az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozásokat az R. 2.§ (1) bekezdése c) pontjában foglalt teljes beavatkozások számának szempontjából figyelembe kell venni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakról a biztosított a szolgáltatás igénybevételét megelőzően írásban nyilatkozik.

Dr. Mikola István s.k.
egészségügyi miniszter